Privacybeleid njam!

Privacybeleid – geldig vanaf 15 juni 2022

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen. 

1. Wie verwerkt jouw gegevens?

Njam! NV, met maatschappelijke zetel te Schelle, Halfstraat 80 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0830.498.855 (RPR Antwerpen) is de verantwoordelijke voor de verwerking van je   persoonsgegevens zoals die op deze website, via onze apps of via onze diensten worden verzameld, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd. 

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met  onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer') via volgende link https://studio100.com/klantendienst

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van onze website/apps  en onze diensten, o.a. wanneer je:

 • een gebruikersaccount aanmaakt;
 • ons contactformulier invult;
 • deelneemt aan enquêtes ,wedstrijden of producties; 
 • je inschrijft op onze nieuwsbrief; 
 • tickets koopt voor evenementen van Njam!;
 • als klant of leverancier een contract met ons afsluit  of een prospect bent;
 • als public relation in onze database bent opgenomen en
 • bij ons solliciteert of een stage volgt.

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en Facebook.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan je gebruikmaakt. 

 • Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt of inschrijft op onze nieuwsbrief: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het inschrijvingsformulier, waaronder je naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geboortedatum, telefoonnummer, interessegebieden enz. 
 • Wanneer je ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het contactformulier, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz. 
 • Als je deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: wij verzamelen de informatie die je ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder jouw naam, voornaam, geslacht en emailadres.
 • Als je je kandidaat stelt om bij ons te werken of  deel te nemen aan een productie verzamelen wij de informatie die je ons meedeelt (waaronder de informatie in je CV en motivatiebrief en desgevallend jouw afbeelding en  de aan de betreffende productie specifiek verbonden criteria of gegevens) met het oog op de evaluatie van je mogelijke tewerkstelling of deelname, om met jou te communiceren en desgevallend om met jou een overeenkomst af te sluiten of om jouw tewerkstelling of deelname later (opnieuw) in overweging te nemen.
 • Als wij jou e-mails toesturen, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan, wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren en onze diensten hierop af te stemmen.
 • Wanneer je tickets voor evenementen van Njam! koopt, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, taal, geslacht, geboortedatum, betaalgegevens (bv. jouw bankkaartnummer, rekeningnummer creditcardnummer), het kanaal via dewelke tickets werden aangekocht, datum van de aankoop en  het aantal gekochte tickets per event.
 • Wanneer je  onze evenementen bijwoont, kunnen we jouw gegevens verzamelen via  videobewakingscamera's. Er kunnen  ook foto’s en opnames gemaakt worden tijdens een evenement waarop jouw afbeelding te zien is.

 • Wanneer je  toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat je de beste ervaring hebt met het bijwonen van onze evenementen. Om dit te doen, moeten we gegevens van jouw behoeften (die kunnen inhouden dat je  informatie over jouw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) verzamelen.
 • Wanneer wij aan prospectie doen of een contract met jou als klant of leverancier afsluiten, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, btw-nummer, rekeningnummer en functie binnen het bedrijf.
 • Wanneer je ons toestemming geeft om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor advertenties via Ads & Data zoals verder toegelicht in punt 5.
 • Wanneer je als public relation in onze database bent opgenomen, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en gezinssamenstelling.
 • Bij het gebruik van deze website of onze apps verzamelen wij gegevens zoals waar, wanneer en via welke browser en toestel deze website wordt geraadpleegd en  je surfgedrag.
 • Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google-, TikTok en Facebookproducten: jouw activiteiten op de website, de duur van uw verbinding enz., deze gegevens zijn weliswaar anoniem.

3. Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel: 

 • jou producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren; 
 • jouw bestelling te verwerken en betaling te aanvaarden;
 • jouw ervaring op onze website en overige diensten te verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband daarmee te behandelen;
 • jou voordelen aan te bieden;
 • met jou te communiceren en jou beter te informeren over onze producten/diensten; 
 • onze activiteiten te beheren; 
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • om geschikte medewerkers of  deelnemers en/of publiek voor onze producties te selecteren;

 • omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren, bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons bestand om geselecteerd te worden als medewerker of  deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige producties;

 • de overeenkomst die we met jou afgesloten hebben uit te voeren;
 • voor klanten- en leveranciersbeheer (inclusief facturatie en opvolging solvabiliteit);
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren; 
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren.

Meer informatie

Om jouw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd:

 • op de toestemming die je ons hebt gegeven, bijv. door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, deel te nemen aan een wedstrijd of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken.
 • op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat we met jou hebben afgesloten of als dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van je gegevens ook noodzakelijk zijn om je essentiële belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken. 

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • de door jouw gevraagde diensten leveren en verbeteren, bijv. om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor je je hebt ingeschreven of om je deelname aan onze commmerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen of om klachten op te volgen. 
 • jouw ervaring op onze website,apps en diensten verbeteren, met name door jouw voorkeuren en interesses te onthouden zodat de inhoud van onze diensten aan jouw voorkeuren wordt aangepast of jou meteen de producten worden voorgesteld die het beste bij jou passen;
 • je voordelen aanbieden bv. een kortingsbon;
 • met jou communiceren, bijv. om je op de hoogte te stellen van nieuwe diensten en producten of om je op de hoogte te houden van eventuele events; 
 • onze activiteiten beheren, met inbegrip van onze commerciële en marketingstrategie; 
 • onze marketing- en reclamecampagnes voeren; 
 • om geschikte medewerkers of deelnemers en/of publiek voor onze producties te selecteren;

 • omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren, bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons bestand om geselecteerd te worden als medewerker of deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige producties;

 • de overeenkomst die we met jou afgesloten hebben uit te voeren;
 • voor klanten- en leveranciersbeheer (inclusief facturatie en opvolging solvabiliteit);
 • fraude voorkomen;
 • de veiligheid van de website verzekeren; 
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uitvoeren, anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. 

4. Minderjarigen

Wij verzamelen enkel gegevens van kinderen jonger dan 13 wanneer wij hiervoor de toestemming van de ouders hebben gekregen. Als wij niet binnen een redelijke periode toestemming ontvangen van de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger, zullen wij de contactgegevens van de ouder en andere persoonlijke informatie over het kind die verzameld werd om jou te kunnen contacteren, verwijderen.

Wij letten er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens heeft doorgegeven  en je dat niet wil, neem dan contact op met onze klantendienst  via deze link https://studio100.com/klantendienst

5. Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve met de andere ondernemingen van de Studio 100-groep waartoe Njam! behoort, met dienstverleners die namens ons diensten verlenen en met Ads & Data zoals hieronder verder toegelicht.
Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Meer informatie

Wij delen gegevens niet met derden. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere bedrijven van de Studio 100-groep of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die in punt 3 hiervoor zijn uiteengezet.

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, tussenpersonen die tickets verkopen voor onze evenementen en/of de toegangscontrole regelen, cloudproviders of  statistiekbeheer. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.

Wij kunnen ook persoonsgegevens met advertentienetwerken delen om het mogelijk te maken passende advertenties te tonen.

Zo doen wij voor de advertenties op onze website een beroep op de externe regie van Ads & Data met zetel te Harensesteenweg 226, 1800 Vilvoorde, KBO-nummer: 0809.309.701. 

Ads & Data is een organisatie die Belgische aanbieders van advertentieruimte bijeenbrengt. Deze partners[CJ1] bouwen samen advertentiedoelgroepen op en tonen gepersonaliseerde advertenties op digitale media en televisie. Ons bedrijf en Ads & Data verwerken jouw persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Indien jij toestemming gegeven hebt om je persoonsgegevens te verwerken dan geven we deze in versleutelde vorm door aan Ads & Data. Door die versleuteling kan Ads & Data jou niet rechtstreeks identificeren, maar wel gepersonaliseerde advertenties selecteren. 

Daarna stelt Ads & Data je advertentieprofiel op (bijvoorbeeld: sportliefhebber,…). Ze gebruiken dat profiel om jou op onze websites en applicaties relevante advertenties te tonen, op geautomatiseerde wijze. Ads & Data schakelt hiervoor verschillende dienstverleners in .

Wij verzamelen persoonsgegevens die je zelf verstrekt, geobserveerde gegevens van je klik- surf- en kijkgedrag of afgeleide gegevens om je gepersonaliseerde online advertentieprofiel op te stellen of voor jou gepersonaliseerde advertenties te selecteren.

Wil je de toestemming voor deze verwerkingen intrekken of je rechten uitoefenen dan kan dit zoals beschreven in punt 6.

Ads & Data deelt je advertentieprofiel met: 

 • Verwerkers die in onze opdracht gegevens verwerken (zoals IT-bedrijven) 
 • Adverteerders die gebruik willen maken van de diensten van Ads & Data om gepersonaliseerde reclame te tonen op onze websites en applicaties.

Ook deelt Ads & Data een identificatienummer van jouw browser met elektronische platformen die het selecteren en tonen van gepersonaliseerde advertenties mogelijk maken. 

Ads & Data update jouw persoonsgegevens voortdurend en bewaart ze maximaal 13 maanden. 

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of actie kunnen je gegevens gedeeld worden met de commerciële partner waarmee de actie in kwestie opgezet werd. Over welke partner het gaat, staat steeds duidelijk vermeld op het deelnameformulier. Wij verkopen in geen geval je persoonsgegevens aan derden.

Daarnaast kan het nodig zijn dat we jouw persoonsgegevens in het kader van een verzoek of klacht naar contractpartners (bv. leveranciers, licentienemer,…) moeten doorsturen om jouw vraag te kunnen behandelen. 

Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. 

We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen). 

Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

6. Hoe kan je jouw gegevens beheren/krijg je toegang tot jouw gegevens en kan je ze schrappen? 

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. 

Meer informatie

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je het recht om:

 • jouw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • via de nodige links in de nieuwsbrieven kan je ook steeds je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven voor de nieuwsbrief;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je jouw toestemming intrekt;
 • je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • je te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering;
 • te vragen om de verwerking te beperken, met name wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • jouw persoonsgegevens te recupereren, bijvoorbeeld om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

Je kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar de klantendienst via deze link https://studio100.com/klantendienst, hetzij per post naar het adres : Njam! NV, t.a.v. de  functionaris voor gegevensbescherming, Halfstraat 80, 2627 Schelle. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen jou in dat geval op de hoogte brengen.

Wij zullen jou alle rechten toekennen waarop je  volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt. In dat verband verwijzen wij in het bijzonder naar de uitzonderingen op bovenvermelde rechten die van toepassing zijn voor verwerkingen voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

Je kan je rechten gratis uitoefenen tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek).

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Gegevensbeschermingautoriteit op het adres contact(at)apd-gba.be. 

7. Hoe lang bewaren wij jouw informatie?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

Meer informatie

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

Je kunt ons bovendien altijd vragen om je gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 6 hiervoor.

8. Zullen jouw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Ja, in bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Ons bedrijf neemt echter wel de toepasselijke beschermingsregels en -maatregelen in acht.

Meer informatie

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 5 hiervoor of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt.  Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Economische Ruimte zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

9. Hoe verzekeren wij de veiligheid van jouw gegevens? 

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen. Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen wanneer je ons via deze website persoonsgegevens verstrekt.

10. Links naar andere websites en content van derde partijen 

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Deze sites hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden je aan ook dit beleid grondig door te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Jouw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

11. Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document. 

Meer informatie

We zullen af en toe dit privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Wanneer we veranderingen aan het privacybeleid publiceren, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan het document. Bij belangrijke wijzigingen in het privacybeleid of in de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, zullen we je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.

12. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Je kan contact met ons opnemen: 

 • via de klantendienst via deze link https://studio100.com/klantendienst.
 • per post op het adres: Njam! NV,  t.a.v. de  functionaris voor gegevensbescherming, Halfstraat 80, 2627 Schelle.

13. Divers

Op dit privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen.