Gebruikersvoorwaarden njam!

dd. 1 september 2014

Alvorens de Njam! websites te raadplegen dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. 

1. Draagwijdte en doel van deze gebruikersvoorwaarden

1.1 Toepassingsgebied – De huidige gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op en regelen het gebruik van de Njam! websites, software, inhoud en diensten die het NJAM! merk dragen (“Njam! websites”).

1.2 NJAM!– NJAM! NV is een vennootschap ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer 0830.498.855. met hoofdzetel te B-2627 Schelle, Halfstraat 80 (hierna: “NJAM!” of “wij”).

1.3 Het bezoeken van de Njam! websites, geldt als automatische aanvaarding en goedkeuring van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Indien u verdere inlichtingen nodig heeft of opmerkingen wil overmaken, kan u Njam! contacteren via info@njam.be.0.be of op het telefoonnummer 03/877.60.35 of via fax:03/877.60.36

1.4 Wijzigingen – We kunnen deze gebruikersvoorwaarden ten allen tijde wijzigen. Wanneer Njam! wijzigingen aanbrengt aan de gebruiksvoorwaarden, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.

2. Gebruik van Njam! websites

2.1 Geoorloofd gebruik – De Njam! websites mogen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik voor informatieve- en amusementsdoeleinden overeenkomstig deze gebruikersvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden en gedragsregels meegedeeld door NJAM!.

2.2 Niet geoorloofd gebruik – We staan volgend gebruik van de Njam! websites niet toe:

- gebruik dat commercieel of zakelijk is, als doel heeft producten of diensten te adverteren of te verkopen (al dan niet met winstoogmerk);

- gebruik op een onwettige manier, in afwijking van deze gebruikersvoorwaarden dan wel op een manier die onterecht een verband tussen jou en onze producten, diensten of merken suggereert;

- gebruik dat naar volle discretie van NJAM! schade aan NJAM! of derden kan toebrengen.

2.3 Diensten en inhoud van derden – Njam! websites kunnen diensten en inhoud van derden integreren of hiernaar verwijzen. NJAM! beheert deze diensten en inhoud van derden niet en is hier bijgevolg niet voor verantwoordelijk. Je dient de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid die van toepassing zijn op zulke diensten en inhoud te lezen .

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Bescherming – De Njam! websites zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van NJAM! of derde partijen, waaronder auteursrechten en merkrechten. Alle merken, dienstmerken, handelsnamen, uiterlijke vormen van de producten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Njam! websites zijn eigendom van ons of onze licentiegevers of licentiehouders. We dragen geen rechten met betrekking tot de Njam! websites aan jou of aan de gebruikers over.

3.2 Licentie door NJAM! – We verlenen gebruikers een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de Njam! websites te gebruiken, inclusief het gebruik van software, inhoud, virtuele items of ander materiaal, enkel en alleen voor het door de gebruikers persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

3.3 Licentie aan NJAM! – Gebruikers verlenen NJAM! een exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om user generated content te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en dit voor de maximale duur van de wettelijke bescherming ervan door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.

3.4 Niet toegelaten gebruik – Gebruikers mogen niet:

- delen of het geheel van de Njam! websites reproduceren of openbaar maken;

- software of technologie ter bescherming van inhoud of rechten die op de Njam! websites worden gebruikt omzeilen of buiten werking stellen;

- identificatie, auteursrechtrechtelijke- of andere mededelingen van eigendom verwijderen.

4. Registratiegegevens

Te verstrekken informatie – Je zal juiste, actuele informatie verschaffen in geval van registratie op de Njam! websites, waaronder contactinformatie voor mededelingen door ons aan jou en je betalingsinformatie. Je stemt ermee in je niet voor te doen als of verbondenheid te veinzen met een andere persoon, waaronder het gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon, of de naam of gelijkenis van een andere persoon, of valse gegevens te verschaffen inzake een ouder, wettelijke vertegenwoordiger of gebruiker. We kunnen stappen nemen om de juistheid van de door jou verschafte informatie te verifiëren. We vragen jou om NJAM! te verwittigen bij vermoedens van onrechtmatig gebruik van de Njam! websites door andere gebruikers.

5. Vertrouwelijkheid en beveiliging

5.1 Vertrouwelijkheid– Je bent uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van gebruikers van de Njam! websites. Je bent daarom ook verantwoordelijk voor alle activiteiten op de op naam van en namens de gebruiker gemaakte account. Je zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot de Njam! websites waarvan u op de hoogte raakt.

5.2 Maatregelen door NJAM! – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van je informatie en van de informatie van de gebruikers zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen.

5.3 Maatregelen door jou – Je stemt ermee in niet opzettelijk of roekeloos een virus of andere schadelijke component te introduceren, anderszins de Njam! websites (of een deel daarvan) of een ermee verbonden netwerk te schaden of te saboteren of je te bemoeien met het gebruik of genot van de Njam! websites (of een deel daarvan) door een andere gebruiker. Daarnaast stem je ermee in elementen van de Njam! websites niet te openen, controleren uitlezen of kopiëren met gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen, processen of handmatige processen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6. Kennisgevingen

6.1 Kennisgevingen aan NJAM! – Alle kennisgevingen aan NJAM! in verband met de Njam! websites, inclusief klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten, andere mededelingen en de mededelingen van opzegging of annulering dienen via info@njam.be te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

6.2 Kennisgevingen door NJAM! – Alle kennisgevingen door NJAM! in verband met de Njam! websites geschieden uitsluitend aan het door jouw opgegeven e-mailadres .

6.3 Bewijsovereenkomst – Alle kennisgevingen overeenkomstig dit artikel worden geacht schriftelijk te zijn geschied en binden de kennisgevende partij behoudens bewijs van het tegendeel.

7. Waarborg en aansprakelijkheid

7.1 Waarborgen ten aanzien van de Njam! websites– De Njam! websites worden geleverd zoals ze zijn op het moment van de raadpleging. We sluiten alle voorwaarden, verklaringen en garanties uit die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of elders in communicatie rond Njam! websites uiteengezet zijn.

7.2 Aansprakelijkheid van de gebruiker – De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van de Njam! websites en voor de naleving van deze gebruikersvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart NJAM! tegen alle aanspraken van derden naar aanleiding van dit gebruik, hierin begrepen aanspraken naar aanleiding van user generated content.

7.3 Aansprakelijkheid van NJAM! – Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid onzerzijds zijn wij niet aansprakelijk jegens jou en/of de gebruikers voor schade met inbegrip van vertraging in of verzuim van prestatie als gevolg van oorzaken die we redelijkerwijs niet in de hand kunnen hebben (bv. internetnetwerkproblemen, software- en/of hardware problemen en compatibiliteit van de fysieke media waarop de Njam! websites worden geraadpleegd, misbruik van de Njam! websites door bepaalde gebruikers, enz.). NJAM! kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade in het kader van de Njam! websites. In geval NJAM! aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 100 EUR per schadegeval met een maximum van 250 EUR ten aanzien van de schadelijdende gebruiker.

8. Diverse bepalingen

8.1 Rechtskeuze – Deze gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan- en zijn opgesteld in overeenkomst met de wetten van België, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht.

8.2 Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de voorwaarden worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden.

8.3 Voortbestaan – De bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.

8.4 Opslag van deze gebruikersvoorwaarden – Je kan te allen tijde een kopie van deze gebruikersvoorwaarden consulteren via www.studio100.com/legal om ze op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager te kunnen opslaan.